emerytura - HIT-TECH Systemy monitoringu, nagłośnienia, oświetlenia, komputery. Wszystko dostosowane do Twoich potrzeb!

Idź do spisu treści

Menu główne

emerytura

Raty

Jeżeli Twoje dochody pochodzą z tytułu emerytury, renty, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz świadczeń górniczych, należy przedstawić:
a) kopię ostatniego lub przedostatniego odcinka renty lub emerytury lub
b) oryginał zaświadczenia z organu wypłacającego świadczenie o miesięcznej wysokości i ewentualnych zajęciach świadczeń lub
W przypadku wpływu świadczenia na rachunek bankowy:
a) kopia lub oryginał wyciągu bankowego (za ostatni miesiąc) potwierdzający wpływ tego świadczenia: w  przypadku gdy w treści wyciągu bankowego nie został określony tytuł, z  jakiego otrzymywane jest świadczenie, do wyciągu bankowego należy dołączyć oświadczenie Kredytobiorcy określające rodzaj i wysokość świadczenia lub
b) oryginał zaświadczenia z banku prowadzącego rachunek o comiesięcznym wpływie tego świadczenia na rachunek lub
c) kserokopię polecenia przelewu lub oryginał zestawienia operacji na rachunku bankowym Kredytobiorcy potwierdzonego przez bank (pieczęć firmowa i podpis pracownika banku) jako potwierdzenie wpływu świadczenia na rachunek - za ostatni miesiąc;
Dopuszcza się możliwość przyjmowania od emerytów/rencistów:
a) kserokopii aktualnej decyzji o waloryzacji bądź decyzji o przeliczeniu emerytury/renty, w której określona jest aktualna wysokość otrzymywanego świadczenia,
b) kserokopii decyzji o przyznaniu emerytury, w której określona jest aktualna wysokość otrzymywanego świadczenia z zastrzeżeniem, że emerytura została przyznana w bieżącym roku.
Renciści dodatkowo składają kopię dokumentu (np.: orzeczenie lekarskie, legitymacja rencisty lub decyzja o przyznaniu renty) stwierdzającego okres, na jaki renta została przyznana.
W przypadku renty rodzinnej należy oprócz odcinka złożyć kopię decyzji dotyczącą renty rodzinnej, z której wynika ilość osób w rodzinie, którym to świadczenie przysługuje oraz okres, na jaki renta została przyznana. Osoby, które ukończyły 55 lat, zwolnione są z obowiązku przedkładania decyzji o przyznaniu renty rodzinnej.
Termin spłaty ostatniej raty kredytu musi przypadać na co najmniej 30 dni przed końcem okresu, na jaki renta została przyznana.


Wybierz inne źródło dochodu

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego